Våra etiska åtaganden

Vikingmast bedriver sin verksamhet ärligt och etiskt överallt där vi är verksamma i världen. Vi förbättrar ständigt kvaliteten på våra tjänster, produkter och verksamhet för att skapa ett gott rykte om ärlighet, rättvisa, respekt, ansvar, integritet, förtroende och sund företagsbedömning. Lagligt och etiskt agerande av chefer, anställda eller i dotterbolag är i bolagets bästa intresse.

Vikingmast kommer inte att äventyra sina principer för kortsiktiga fördelar. Den etiska hållningen i detta företag är summan av den etik de män och kvinnor som arbetar här har. Därför förväntas vi alla uppfylla höga krav på personlig integritet.

Direktörer och anställda i bolaget får aldrig låta sina personliga intressen leda till konflikter med företagets intressen, sina kunder eller samarbetspartners. Styrelseledamöter och anställda måste vara särskilt noga med att undvika att representera Vikingmast i någon uppgörelse med andra, med vilka det finns någon utomstående affärstillhörighet eller relation. Styrelseledamöter och anställda ska undvika att använda sina företagskontakter för att främja sin egen verksamhet eller sina personliga intressen på bekostnad av företaget, dess kunder eller samarbetspartners.

Inga mutor, kickbacks eller annan liknande betalning eller ersättning ska ges till någon person eller organisation för att locka eller påverka affärsverksamheten. Styrelseledamöter och anställda skall undvika gåvor, gratifikationer, arvoden, bonusar eller överdriven underhållning, för att locka eller påverka affärsverksamhet.

Direktörer och anställda i Vikingmast kommer ofta att komma i kontakt med, eller ha tillgång till, patentskyddad, konfidentiell eller affärskänslig information och måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sådan information är skyddad. Denna information, oavsett om det är på uppdrag av vårt företag eller någon av våra kunder eller dotterbolag, kan innefatta strategiska affärsplaner, verksamhetsresultat, marknadsföringsstrategier, kundlistor, personalregister, kommande förvärv och avyttringar, nya investeringar och tillverkningskostnader, processer och metoder. Patentskyddad, konfidentiell och känslig affärsinformation om detta företag, andra företag, individer och enheter bör behandlas med hänsyn och takt, och endast spridas för att kunna utföra arbetet.

Direktörer och anställda kommer inte att samla uppgifter från konkurrenter genom olagliga medel och inte heller använda sig av uppgifter som har samlats på ett sådant sätt. Direktörerna och anställda vid Vikingmast ska undvika att göra överdrivna eller nedvärderande jämförelser av konkurrenters tjänster och kompetens.

Direktörer och anställda följer EEO-lagar (Equal Employment Opportunity) och agerar med respekt och ansvar gentemot andra i alla sina kontakter.

Direktörer och anställda agerar professionellt så att deras privatliv inte stör förmågan att leverera kvalitetsprodukter och tjänster till företaget och dess kunder.

Styrelseledamöter och anställda är överens om att avslöja oetiskt, oärligt, bedrägligt och olagligt beteende, eller brott mot företagets policy och rutiner, direkt till ledningen.

Brott mot denna etikkod kan resultera i disciplinära åtgärder, inklusive eventuell uppsägning. Graden av disciplinär åtgärd beror på om det fanns ett frivilligt erkännande av brott mot den etiska koden och om personen i fråga samarbetat vid en efterföljande utredning eller inte.

 

………….………….…………………

Åke Franzen

VD

Vikingmast AB